PVCHK 香港工業專業評審局 Professiional Validation Council of Hong Kong Industries

聯絡我們

香港九龍紅磡香港理工大學R座10樓R1007室
香港工業專業評審局有限公司
電話:(852) 3400-2939
傳真:(852) 2865-9880
電郵:info@pvchk.org.hk

 

The Professional Validation Council of Hong Kong Industries Ltd.
R1007, 10/F, Core R, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon.
Tel:(852) 3400-2939
Fax :(852) 2865-9880
Email : info@pvchk.org.hk